Řím - Průvodce a jak se tam dostat

Řím

Řím je hlavním městem Itálie a regionu Lazio. Počtem obyvatel 2,9 milionu je ve státě nejlidnatější a v EU zaujímá 4. místo. Aglomerace dosahuje 4,3 milionu. Řím se nalézá na západní straně Apeninského poloostrova, v jeho centrální části. Protéká jím Tibera. Uvnitř hranic města leží na ploše 44 ha nezávislý Vatikán, nejmenší stát světa. Historie Říma představuje téměř 2 800 let. Tradice klade založení města do r. 753 př. n. l., ale osídlení sahá do starší doby. Tvořily je kmeny Latinů, Etrusků a Sabinů. Město je kolébkou západní civilizace a bylo metropolí římského státu po celou dobu jeho trvání. Říká se mu „Věčné město“. Poté co v r. 476 zanikla Západořímská říše, se Řím dostal pod nadvládu papežů, kteří zde sídlili od 1. stol. n.l. Od 8. stol. do r. 1870 existoval Papežský stát s Římem jako hlavním městem. Počínaje 15. stol. se papežové po 400 let snažili z Říma vytvořit umělecké a kulturní světové centrum. Díky tomu se zde rozvinula vrcholná renezance následovaná barokem.


Působili tu ti nejlepší malíři, sochaři a architekti. V r. 1871 se stal Řím hlavním městem Italského království, po II. svět. válce nahrazeném republikou. Historické jádro Říma je zapsáno ve Světovém kulturním dědictví UNESCO. Město je v Itálii co do návštěvnosti první a v EU na 3. místě. V r. 1960 bylo místem konání letních OH. Sídlí zde rovněž FAO (Organizace pro výživu a zemědělství). Kromě báje o založení Říma Romulem je i jiná o Eneovi, který se z obležené Tróje zachránil útěkem do Itálie a založil tu julsko- klaudijskou dynastii. Éra království trvala 244 let a v r. 509 př. n. l., kdy byl vypovězen poslední král Tarquinius Superbus, byla nastolena republika. Po ovládnutí Apeninského poloostrova získali Římané moc nad celou oblastí Středozemního moře včetně Řecka.Vytvoření 2 triumvirátů, ze kterých vyšli vítězně César a Oktavianus (pozdější císař Augustus), znamenalo konec republiky.


Římské císařství dosáhlo největší rozlohy za Trajána (vládl 98- 117). Řím byl tehdy hlavním městem známého světa. Za vlády dynastie Antoninů se šířilo křesťanství, které uzákonil v r. 313 císař Konstantin. Po smrti císaře Theodosia se r. 395 rozpadla římská říše na západní a východní část. Ta první zanikla v r. 476 za Romula Augusta. Římští biskupové získali na významu jakožto nástupci apoštola Petra. Za vlády franckého krále Pipina Krátkého byl v r. 756 založen Papežský stát. R. 800 byl v Římě Karel Veliký korunován prvním císařem Svaté říše římské. Významným obdobím v dějinách města byl nástup renezance, která přinesla např. stavbu baziliky sv. Petra (dokončena 1626) se Sixtinskou kaplí, kterou vyzdobil Michelangelo (1475- 1564). Po sjednocení Itálie se v r. 1870 podařilo jejím vojákům dobýt Řím a z papeže Pia IX. se stal vatikánský vězeň. Následujícího roku byl Řím prohlášen hlavním italským městem místo Florencie.


Po r. 1922 vyhlásil vůdce fašistů Mussollini nové Italské impérium a zatáhl zemi do II. svět. války po boku Německa. Díky svým uměleckým pokladům byl Řím za války postižen jen málo. Po pádu Mussolliniho obsadila město nacistická armáda, v červnu 1944 je osvobodili Spojenci. Po válce se mluví o „Italském hospodářském zázraku“, který představoval rekonstrukci a modernizaci hospodářství. V polovině 80tých let 20. stol. začal postupný pokles počtu obyvatel Říma (stěhování do blízkých předměstí).

Co vidět, zažít a dělat:

Fontána di Trevi

největší z římských barokních fontán; její výška činí téměř 26 m, zatímco šířka bezmála 20 m. Začala se stavět v r. 1732 a trvalo celých 30 let, než byla dokončena. Jejím tvůrcem byl Nicola Salvi a po jeho smrti pokračoval Giuseppe Pannini. Udržuje se zvyklost, že když cizinec vhodí do fontány přes rameno minci a je k ní obrácen zády, určitě se do Říma vrátí. Památku proslavily některé filmy jako „Prázdniny v Římě“ z r 1953 s Audrey Hepburnovou a Gregory Peckem nebo „Sladký život“ Federica Felliniho, kde vystupuje zmáčená Anita Ekbergová. Adresa: Piazza di Trevi. Žádné vstupné.

Andělský hrad

mohutná válcová stavba na břehu Tibery blízko Vatikánu, kterou zřídil císař Hadrián (vládl 117- 138). Stalo se tak kolem r. 123. Objekt sloužil od r. 401 jako vojenská pevnost a přišel přitom o většinu náhrobků a ozdobných prvků. Ve 14. stol. ho papežové přeměnili na hrad. S chrámem sv. Petra je propojen dlouhou chodbou. Za Papežského státu byl Andělský hrad vězením (Giordano Bruno zde prožil 6 let). Hlavy popravených odsouzenců byly pro výstrahu vystaveny na přilehlém mostě. Od r 1925 se stal hrad Národním muzeem. Adresa: Lungotevere Castello 50. Otevřeno denně kromě pondělí v 9- 19 hod. Vstupné 7 eur.

Piazza del Popolo

rozlehlé náměstí bez provozu motorových vozidel. Je vhodné k odpočinku, využívá se též pro různé lidové akce. Uprostřed stojí egyptský obelisk z r. 1300 př. n. l., kdy vládl Ramses II. V r. 1589 ho sem přemístili z římského stadiónu Circus Maximus. Architekt Valadier přidal v 19. stol. k obelisku ještě fontánu se 4 lvy. Na náměstí se až do r. 1826 odehrávaly popravy. Kostel Santa Maria del Popolo je obrácen průčelím k severu. Jsou v něm 2 kaple: Cerasi s plátny od Caravaggia a Chigi (tu vytvořil Rafael a spatříte v ní sochy od Berniniho a Lorenzetta). Ze 17. stol. pocházejí 2 stejné zrcadlově umístěné kostely na protějších stranách Via del Corso: „Santa Maria dei Miracoli“ a „Santa Maria in Montesanto“. Bez vstupného.


Reklama:


Reklama: